Algemene voorwaarden & privacy

Artikel 1 – Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan
opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op
het gebied van training, healing, coaching of aanverwante werkzaamheden.
b. Opdrachtnemer: Monique van den Bergh, healer, te Ridderkerk met
kvknummer 80400922.
c. Cliënt of coachee: degene die deelneemt aan een training,
healingssessie of healingstraject.
d. Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.
e. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die
voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander
in de ruimste zin de woords.

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden gelden ook voor alle dienstverlening die plaatsvindt via chat-sessies, e-mail of anderszins via internet.
3. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever zich akkoord heeft verklaard met de door opdrachtnemer opgestelde overeenkomst/algemene voorwaarden en deze voor akkoord getekende of (online) schriftelijk akkoord gegeven overeenkomst/algemene voorwaarden in bezit van opdrachtnemer is gekomen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij
de zorgvuldigheid in acht nemen die van een healer/coach/trainer kan worden
verwacht. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de
opdrachtgever, cliënt of coachee; nooit een resultaatverplichting.
2. Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de opdrachtgever, cliënt of
coachee er zorg voor draagt/dragen dat alle informatie, waarvan de
opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever,
cliënt of coachee redelijkerwijs behoort/behoren te begrijpen dat deze
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de
opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever, cliënt of coachee staat/staan in
voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer
ter beschikking gestelde informatie.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die
is ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever,
cliënt of coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5 – Contractduur / uitvoeringstermijn
1. Bij het aangaan van een overeenkomst spreken opdrachtnemer en opdrachtgever,
cliënt of coachee de datum af waarop de dienstverlening begint. De overeenkomst
tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de
overeengekomen periode. Healing en/of coaching vindt plaats op basis van
vrijwilligheid. Het staat zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever vrij om
de healing en/of coaching op elk gewenst moment, schriftelijk te beëindigen.
2. Als er voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen is, kan in onderling overleg worden besloten eerder te stoppen
met coaching of langer door te gaan.

Artikel 6 – Geheimhouding/ privacy
1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever,
cliënt of coachee of uit andere bron heeft verkregen.
2. Relevante informatie die voortvloeit uit chat-sessies, e-mails of (online)gesprekken
zal in een beveiligd dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de
opdrachtnemer bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Mits niet anders
overeengekomen zal het dossier vijftien jaar na afloop van de overeenkomst
worden vernietigd.
3. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zowel papieren, als op de computer
opgeslagen gegevens over de opdrachtgever, cliënt of coachee, goed worden
beveiligd en niet toegankelijk zijn voor anderen. Het beheer van opgeslagen
gespreksverslagen of e-mails op de computer van de opdrachtgever, cliënt of
coachee behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, cliënt of
coachee.
4. De opdrachtnemer neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld
partner, ouders of huisarts) na overleg en met toestemming van de
opdrachtgever, cliënt of coachee. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt
als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen,
of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.
5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de opdrachtnemer
zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 7 – Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan en betaling niet anders is overeengekomen, heeft de opdrachtnemer het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt aan opdrachtgever
een betalingsherinnering gestuurd. De betalingstermijn na de herinnering is
eveneens 14 dagen. Voldoet opdrachtgever niet aan zijn/haar verplichtingen, dan
volgt een tweede herinnering, waarbij een betalingstermijn van 7 dagen geldt.
Bij het verzenden van deze aanmaning wordt een bedrag van € 25,– als zijnde
administratiekosten in rekening gebracht. Bij overschrijding van de
laatstgenoemde termijn van 7 dagen na de aanmaning is opdrachtnemer zonder
nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen en zal inning
van het verschuldigde bedrag inclusief administratiekosten onverwijld in handen
worden gegeven van derden.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)
kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens
betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van
de opdrachtgever/cliënt zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Tarieven
1. De tarieven zoals die bij aanvang van de overeenkomst zijn overeengekomen
gelden voor het gehele traject, en zijn exclusief BTW.
2. De tarieven worden per kwartaal herzien.
3. Kosten voortvloeiend uit maatregelen/wetgeving opgelegd van overheidswege
worden doorberekend.
4. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan
de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van
bedoelde kosten bij te houden en deze apart te vermelden op de factuur.
5. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van
de verleende diensten.
6. Reiskosten (ad €0,19 per kilometer) en reistijd worden apart berekend.

Artikel 9 – Klachten
1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever, cliënt of coachee binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiïng van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever, cliënt en coachee aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever, cliënt of coachee schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 10 – Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor (gevolgen van) het gedrag van
opdrachtgever, cliënt of coachee tijdens en buiten de sessies. De
opdrachtgever, cliënt of coachee blijft/blijven verantwoordelijk voor het eigen
gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Opdrachtnemer is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de
opdrachtgever, cliënt of coachee heeft/hebben genomen, al dan niet in overleg
met de opdrachtnemer.
2. Kinderen tot 16 jaar, hebben voor begeleiding van opdrachtnemer, toestemming
van hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers nodig. Deze ouders en/of
wettelijke vertegenwoordigers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het
kind.
3.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of
onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever, cliënt of coachee.
4. Indien de opdrachtgever, cliënt of coachee aantoont/aantonen dat hij/zij
door een aantoonbare fout van de opdrachtnemer schade heeft/hebben geleden die
bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade
slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de
betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van
opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
5. Opdrachtnemer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of
indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig
opzicht verband houdt met de website en/of het gebruik van Zoom of enig andere
software.
6. Voor mensen bij wie zware psychosociale problematiek, psychiatrische
stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol
spelen, is deze vorm van hulpverlening niet geschikt. Neem in dergelijke gevallen
contact op met uw huisarts en laat u eventueel doorverwijzen naar
psycholoog/psychiater. De opdrachtnemer neemt geen verantwoordelijkheid voor
mensen die toch onder deze omstandigheden een training, healingssessie,
healings- en/of coachingstraject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een
psycholoog of psychiater om een diagnose.

Artikel 12 – Opzegging en annulering
1. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen. De annulering dient schriftelijk bevestigd te worden en aan wederpartij te worden mede gedeeld.
2. Eenzijdige opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Indien de opdrachtgever, cliënt of coachee, om welke reden dan ook, niet in staat is/zijn een geplande afspraak voor een sessie na te komen, dan dient dit uiterlijk 48 uur van tevoren gemeld te worden aan de opdrachtnemer (eventueel via voice-mail of via e-mail). Bij niet verschijnen op de afspraak of wanneer minder dan 48 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, dient het volledige tarief te worden betaald, ook in situaties van overmacht.

Artikel 13 – Overmacht
1. In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de
opdrachtnemer ontslaat dit de opdrachtnemer van het nakomen van de
overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de
opdrachtgever, cliënt of coachee uitdien hoofde enig recht op vergoeding van
kosten, schade en belang kan doen gelden.
2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling
doen aan de opdrachtgever, cliënt of coachee. De opdrachtgever heeft na
ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht te
annuleren of uit te stellen, echter onder de verplichting om het reeds
uitgevoerde gedeelte van de opdracht te betalen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze
leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.